دختر ما حدود 2 سال است که در این شرایط است. روز اولی که با آقای اوزجان آشنا شدیم، او از ما خواست که این وسایلی را که به ما پیشنهاد کرده بود، امتحان کنیم.

Go to Top